• https://www.facebook.com/safakoncukoleji
  • https://twitter.com/safakoncukoleji

Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı

UYGULAMALI DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Amacımız; öğrencilerimizi sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da yaşama hazırlamaktır.

Bölümümüz; görsel sanatlar, müzik, dans, ritim atölyeleri, yaratıcı drama branşlarından oluşmaktadır. Derslerimiz her branş için hazırlanmış atölyelerde işlenmektedir.

*GÖRSEL SANATLAR*

Resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kâğıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesi sayılabilir. Algının gelişmesi, farkındalığın artması, sanatsal yeteneğin keşfi, yaratıcı düşünce ve sanat yoluyla kendini ifade etme becerilerinin kazandırılması yolunda harcanan her çaba çocuğun zihinsel gelişiminde önemli etkiler yaratır. Çocuk çizmiş olduğu resimlerde kendi hayal dünyasını ve yaşamını yansıtır.

GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE AMACIMIZ

· Öğrencilerin duygu, düşünce ve izlenimlerini görsel dil aracılığı ile anlatabilmektir.

· Yetenek ve yaratıcılıklarını estetik bir seviyeye ulaştırmaktır.

· Amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma becerisi kazandırmaktır.

· Bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk bilincini aşılamaktır.

· Baktığını gören, algılayan, düşünen ve birtakım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.
· Ulusal ve uluslar arası yarışmalarda kendini gösteren bireyler yetiştirmektir.

Derslerimiz görsel sanatlar atölyelerinde işlenmektedir. Atölye ortamı öğrencilerimize malzemeleri tanıma şansı vermekle beraber, sınıf ortamından farklı olduğundan hayal gücünü özgürce ortaya koymasını sağlamaktadır.

*MÜZİK*

Şafak Öncü Koleji'ndeki müzik derslerinde farklı yaş gruplarına, farklı metotlarla “Herkes müzik yapabilir” felsefesini temel alan müzik öğrenim programı uygulanır. Oluşturulan çok sesli okul koroları, bando, enstrüman grupları ve kulüp çalışmalarıyla; bu çalışmalarda yer alan öğrencilerimizin sanatsal anlamda bir bütünün parçası olma yeteneğini kazanması hedeflenir. Güncel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek müzik öğrenim programlarına dahil edilir ve etkin olarak kullanılır. Türk ve Dünya müzik kültürüne değer katmış müzik insanları tanıtılır. Müzik kültürünün alt yapısı için farklı konserlere gidilir.


*BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ*

Teknolojinin hızla geliştiği ve teknolojiden uzak kalanların her zaman bir adım geriden geldiği küreselleşen dünyamızda, öğrencilerimizi geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlayabilmek için uygun bir Bilişim Teknolojileri (BT) müfredatı vermenin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.
Günümüz dünyasında iyi kararlar verebilmek ve kararlara katılabilmek için, bir dünya vatandaşının genel ve teknolojik anlamda usta bir okur-yazar olması gereklidir. Zamanımızda bu beceriler, geleneksel akademik okuma, yazma ve sayısal beceriler kadar gereklidir.

Bilişim Teknolojileri bölümünün temel hedefleri;
1.  Bilgi Teknolojileri içeren ortamlarda çalışabilmek için gerekli becerileri sağlamak,
2.  Öğrencilerin gerekli BT araçlarını tanımasını ve günlük hayatlarında kullanmalarını sağlamak,
3.  Öğrencileri BT konulu yüksek eğitimlere hazır hale getirmek,
4.  Öğrencilerin analitik düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirmek,
5.  Hızla gelişen teknoloji sayesinde geliştirilen yeni sistemlerin öğrencilerce anlaşılmasına yardımcı olmaktır.  

Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri alanında; Bilişim Teknolojileri farkındalığına sahip olabilme, eleştirel düşünebilme, karar verebilme, beklenmeyen durumlarda ortama hâkim olabilme, grup içerisinde çalışabilme, çok yönlü düşünebilme ve iletişim becerilerine sahip olabilme konularında olumlu davranış değişiklikleri yapılması hedeflenmektedir.

*BEDEN EĞİTİMİ*

·      Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı bireyler yetiştirmek,
·      Bunun yanında beden eğitimi ve sporun yararlarını  kavramış zinde ve  sağlıklı yaşamak için  spor yapmayı  hayat felsefesi haline getirebilmek,
·     Ayrıca çocuklarımızı sportmence oynayabilme, daima dürüst kalabilme, kazanma ve kaybetme bilincini benimsetebilmektir. 
 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİN GENEL AMAÇLARI:

·    Beden eğitimi ve spor ile ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinme,
·      Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme,
·      İyi duruş alışkanlığı edinebilme,
·      Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme,
·      Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme,
·      Milli Bayramlar ve Kurtuluş Günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme,
·      Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilme.
Grup bilincini sağlama, olumsuz duygulardan arınma.
 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN FİZİKSEL - PSİKOMOTOR GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ:

·Kalp Dolaşım Sisteminin Dayanıklılığı: Kassal dayanıklılığın bir öğesidir ve kalbin, akciğer dolaşım sisteminin uzun süre devam eden orta ve yüksek şiddetteki etkinlikleri verimli bir şekilde yapabilme yeteneğidir.
·Kas Kuvveti: Fiziksel olarak kuvvet ve hızın ürünüdür. Biyolojik açıdan ise kuvvet, kas hareketleri ile dirençlere karşı koyma ve onları aşabilme yeteneğidir.
·Kas Dayanıklılığı: Dayanıklılık, yorgunluğa rağmen etkinliğe devam edebilmektir.
·Esneklik: Vücudun değişik eklemlerinin tüm hareket alanında eklemler çevresinde hareket etme yeteneğidir.
·Koordinasyon: Kompleks hareketlerin gerçekleştirilmesinde kasların mükemmel uyumlu çalışması yeteneğidir.
·Denge: Vücudun istenen pozisyonu sağlayabilmesi yeteneğidir.
·Sürat: Belli bir mesafeyi mümkün olduğunca kısa bir sürede tamamlayabilme yeteneğidir.
·Güç: Kısa zaman içerisinde maksimum çaba yeteneğidir.