• https://www.facebook.com/safakoncukoleji
  • https://twitter.com/safakoncukoleji

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanlığı

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

HEDEFLERİMİZ
Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:
“Sosyal Bilgiler dersinin amacı bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır.’’
1. Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlamaktır.
2. Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk tarihine karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırmaktır.
3. Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlamaktır.
4.  Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretmektir.
5. Türk tarihinin ve kültürünün kavranmasını sağlamaktır
6. Ülkemizi ve dünyayı tanımalarını sağlamaktır.
7. Demokratik yaşam kurallarını benimsetmektir.
8. Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirmektir.
9. İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını öğrenmelerini sağlamaktır.
10. Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini kavratarak ve bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayan, sosyal katılım becerileri gelişmiş bireyler yetişmesini sağlamaktır.

ÖĞRETİM PROGRAMI
Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri özümsenmeleri ve bu bilgilerden sonuç çıkarmaları esastır. Sosyal Bilgiler dersinin bu özelliğinden dolayı, beceriye yönelik yöntemlerden daha ziyade bilgi kazandırıcı ve benimsetici yöntemler kullanılmaktadır. Öğrenciler gereksiz bilgi ve ezbere yönlendirilmemektedir.
Sosyal Bilgiler dersinde her konu için geçerli olan uygun tek bir yöntem kullanılmamakta, yerine ve zamanına göre farklı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır.
Düz anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri ve problem çözme gibi metotlarla dersi işleyerek öğrencilerin derse ve konuya olan ilgisi arttırılmaya çalışılmaktadır. Zaman zaman diğer bölümlerle işbirliğine dayalı çalışmalar yapılmakta, böylece ortak bir bakış açısı oluşturulmaktadır. Dersler uygulamalı şekilde, öğrenci merkezli olsa da öğretmenin önderliğinde sadece Power Point şeklinde değil, çeşitli dokümanlar kullanılarak gerekli bilgileri öğrencinin kendisinin bulması sağlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler Bölümü olarak bütün eğitim-öğretim faaliyetlerinde benimsediğimiz ilkelerimiz;
- Öğrencilerin, dersin her safhasına aktif katılımı sağlanmalıdır. Bunun için katılımcı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.
- Öğrencilerin derse aktif katılımlarını teşvik edecek güdülemeler yapılmaktadır. Bunun için öğrencilerin meraklarını uyandırma, başarılarını ödüllendirme gibi faaliyetlerde bulunulmaktadır.
- Öğrenmede bireysel farklılıklara dikkat edilmekte ve buna saygı gösterilmektedir. Her yaş dönemindeki çocukların psikolojik ve sosyal özellikleri bilinerek, soyut kavramların, ahlâki değerlerin, benlik duygusunun gelişim durumuna göre öğretim yapılmaktadır. Öğrencilerin başarılı olabilmesi için olumlu pekiştireçler kullanılmaktadır.
 “Sosyal Bilimler Bölümü olarak; öğrencilerimize tarihimizi, yaşadığımız çevreyi, sahip olduğumuz doğal ve tarihi güzellikleri anlatmak için geziler yapmaktayız.”