• https://www.facebook.com/safakoncukoleji
  • https://twitter.com/safakoncukoleji

Rehberlik Bölüm Başkanlığı

UŞAK ÖZEL ŞAFAK ÖNCÜ KOLEJİ REHBERLİK BİRİMİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilecek uygulamalar, etkinlikler ve ortak çalışmalarda bölüm uzmanlarının / eğitimcilerin gerek duyacakları yol haritasının oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Tüm okul birimlerinin destekleyici önerileri ve deneyimlerinin paylaşımı, sürece bağlı değişikliklerin yönetilmesinde önemli katkı sağlayacaktır.
Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Psikolojik danışma ve rehberlik süreci içinde öğrenciler gizlilik içinde ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda yargılanmadan, güvenle, koşulsuz kabul edilerek dinlenirler. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Kurumsal Hedefler
Özel Şafak Öncü Koleji PDR Birimi güven, sorumluluk, ait olma duygusu, işbirliği ve saygının vurgulandığı bir eğitim ortamında;
• Hiçbir fark gözetmeksizin, önyargısız ve gizlilik ilkesi çerçevesinde her öğrenciye eşit hizmet ulaştırmaya,
• Öğrencilerin sorunlarını çözebilecek davranışlar geliştirmeleri için kendilerini tanımalarını sağlamaya, 
• Öğrencilerin doğru karar veren ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri için olumlu davranış kazanmalarına yardımcı olmaya, 
• Okul-aile-öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde oluşturmaya, 
• Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini fark ederek, mesleki yönelim bilinçlerini geliştirmeye,
• Her çocuğun yaş dönemine özgü gelişim süreci içerisinde karşılaştığı güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözebilmesine, 
• Kendilerini geliştirmek için iletişim becerilerine sahip olmalarına,
• Çevresine duyarlı, mutlu ve sağlıklı bir birey olarak yetişmelerine,
• Sosyal ilişki kurma becerisi geliştirmelerine, 
• Kendini ve toplumu tanımalarına,
• Yeni ve işlevsel beceriler edinmelerine
• Zorluklarla başa çıkma yeteneği geliştirmelerine,
• Kimlik kazanmalarına,
• Kendilerine güvenmelerine, 
• Hoşgörülü, erdemli ve yardımsever kişilik özellikleri edinmelerine,
• Yeniliklere açık bir kimlik gelişimi sağlamalarına,
• Akademik başarılarını arttırmak için düzenli ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı ve destek olmayı hedeflemektedir.

Bireysel Görüşmeler;         
Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır.

• Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’ne başvurmaları yoluyla;
• Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
• Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından uygulanan envanter, test v.b uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.
• Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.
Veli Görüşmeleri;
Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.
Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları;
Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır.
Grup Çalışmalarından Örnekler:
• Sosyal beceri grubu çalışmaları,
• Verimli ders çalışma yöntemleri,
• Zaman yönetimi,
• Motivasyon,
• Hedef Belirleme,
• Sınav kaygısı ile baş etme,
• Paylaşım grupları,
• Etkileşim grupları vb.
Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları;
Her sınıf seviyesinde hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.
Seminerler;
Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

SINIF  ve BİREYSEL ÇALIŞMALARI

5. SINIFLAR:Bu sınıf düzeyinde öncelikli hedefimiz öğrencilerin ortaokula uyum süreçlerini desteklemektir. Öğrencilerimizin artan akademik çalışmalara ve sosyal-duygusal gelişimlerine uyum sağlamalarını kolaylaştıracak konularda çalışmalar yapılmaktadır. Yardımseverlik, kabul edilmeyen bir davranış olarak zorbalık, çatışma nedenleri ve çözüm süreci, etkili iletişim, güvenli internet kullanımı, farklılıklara saygı, öfke ve dışavurum şeklimiz,  kendini doğru ifade edebilme gibi konularda seçilmiş etkinlikler sınıf içinde oyunlar tartışmalar ve dramatizasyonlar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Haftada bir ders saati olarak planlanan bu çalışmalar rehber öğretmen  tarafından yürütülmektedir. Ayrıca  5. sınıf öğrencilerimizle "Sihirli Safari" oyununu oynayarak onların kaynaklarını geliştirmesine, güçlü yönlerini keşfetmesini ve var olan becerilerini fark etmesine yardımcı olarak hayatta daha başarılı olmaları için onları şimdiden hazırlıyoruz.

6. SINIFLAR: Ön ergenlik dönemi özelliklerinin görüldüğü bu sınıf düzeyinde öğrencilerle gelişim basamaklarına ve grubun ihtiyacına yönelik planlanmış sınıf içi rehberlik etkinlikleri yapılmaktadır. 6. Sınıfta etkisini ve önemini arttıran sosyal ilişkiler ve sosyal kabul öğrencilerin en önemli gündemini oluşturmaktadır. Bu çerçevede yapılan etkinliklerle iyi bir arkadaşlığın temel özellikleri, oluşumu ve ilerlemesi için gereken doğru davranışlar, ilişkiyi zedeleyen ve bitmesine neden olan olumsuz davranışlar ve iyi bir arkadaşlığın gerektirdiği sorumluluklar üzerinde durulmaktadır. Doğrudan iletişimin önemi, yaşanılan durumların olumlu-olumsuz her iki yanını da görerek değerlendirme ve saygı (insana, hayvana, doğaya, küçüklere ve büyüklere) konulu etkinlikler rehber öğretmen tarafından yapılmaktadır. Ayıca 6.sınıf öğrencilerimizle "Öfke Kasırgası oyununu oynayarak; öfkeyi tanıma, anlama, öfkeyi kontrol etme stratejilerini öğrenme ve diğerlerinin öfkelerini fark etme becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz.

7. SINIFLAR:Ergenlik dönemine özgü değişimlerin yoğun bir şekilde yaşandığı bu sınıf düzeyinde yürütülen bu çalışmalar, öğrencilerimizin bu dönemi sosyal-duygusal ve akademik açıdan olabildiğince olumlu geçirmeleri yönünde planlanmaktadır. Arkadaşlık ve güven duygusu, saygı kavramı- hayatımızdaki yeri ve önemi, güvenli internet kullanımı, problem çözme becerisi kazanma, paylaşma dikkati güçlendirme  gibi konular sınıf içi tartışmalar izlenen kısa filmler ve uygulamalar eşliğinde işlenmektedir.

8. SINIFLAR:Bu sınıf düzeyinde çalışmalar ağırlıklı olarak bireysel düzeyde yürütülür.Öğrenciler rehberlik servisinde bireysel ihtiyaçları doğrultusunda alınarak, verimli ders çalışma, sınav taktikleri, soru çözme teknikleri, sınav öncesi ve sonrası yaşanabilecek kaygı - duygu durumları, stresle başa çıkabilme yöntemleri üzerine görüşülür. Yıl boyunca yürütülen çalışmalarla öğrencilere sınav danışmanlığı, psikolojik destek ve tercih danışmanlığı yapılır.

EĞİTSEL ÇALIŞMALAR:
Ders çalışma yöntemleri, Stresle başa çıkma yöntemleri, Sınav kaygısı ile başa çıkma, Ergenlik dönemi değişimleri, Mesleki olgunluk ve Problem tarama çalışmaları  gibi konularda sınıf içinde ve bireysel çalışmalar yapılır. Bu çalışmaların paralelinde öğrencilere yönelik hatırlatıcı broşürler ve bireysel çalışma programları hazırlanır.
Ulusal Sınavlara Hazırlık Süreci ve Orta Öğretim Kurumlarının Tanıtımı
Öğrencilerin orta öğretim kurumlarına ilişkin hedef belirlemelerine ve kişisel özelliklerine uygun seçimler yapabilmelerine yönelik destek verilir.Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi için teknikler kullanılır.bu doğrultuda belirlenen ihtiyaçlara uygun eğitim olanakları ve ilgili kurumlar tanıtılır. Öğrencilerimizin orta öğretim kurumlarına ilişkin bilgi edinebilmeleri için okul tanıtım sunumları ve lise gezileri yapılmaktadır.Bu etkinlikler aracılığıyla gelecekteki seçenekleri hakkında öğrencilerin bilgi edinmesi sağlanır.